Dnes je Sobota, 10.12.2022, meniny má Radúz

Podmienky prijatia

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou

Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o ukončení štúdia a odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia.

Požadované osobné vlastnosti a schopnosti: slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jednania v záťažových situáciách, prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita, kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh .

Žiadosť zasielajte: žiadosť o prijatie do zamestnania k mestskej polícii môžete spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na adresu:

Mesto Pezinok Mestská polícia
Radničné námestie č. 7
902 01 Pezinok

Vybraným uchádzačom ponúkame:

 • prácu v dobrom kolektíve,
 • ústretovosť nadriadených,
 • pravidelné rozširovanie osobného rastu (kurzy, školenia a pod.),
 • pravidelné využívanie kvalitne vybavenej posilňovne,
 • pravidelný výcvik sebaobrany i bojových umení,
 • pravidelný výcvik streleckej taktiky a streľby,
 • možnosť využitia osobného poradenstva,
 • sociálne programy zamerané na deti a mládež,

osobitné benefity:

 • príplatky za nočnú prácu, za prácu počas víkendu alebo sviatku a príplatok za zmennosť,
 • plat alebo náhradné voľno za prácu nadčas vo sviatok,
 • odmeny za mimoriadne pracovné úlohy a služobné zákroky,
 • poistenie príslušníka mestskej polície po dobu 10 rokov (vrátane šetrenia),
 • pravidelnú lekársku starostlivosť,
 • dovolenku na zotavenie (šesť týždňov),
 • odmeny pri životných výročiach,
 • príspevok na stravovanie vo forme dvoch stravných poukážok na pracovnú zmenu v hodnote 3,60 €/1 poukážka,
 • možnosť bezplatného využitia mestskej plavárne,
 • a iné sociálne výhody.