Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Prednášky, besedy a školenia

MATERSKÉ ŠKOLY

PROJEKT „VEĎ TO UŽ AJ ŠKÔLKAR VIE“

Projekt je určený pre deti predškolského veku je zložený zo 6 tém, ktoré tvoria celok preventívneho programu. Už v tomto veku je dôležité dieťaťu vštepovať, že svoje zdravie si treba chrániť a vážiť. Taktiež by malo dieťa už v tomto veku vedieť, že svet v ktorom žijeme, skrýva aj rôzne nástrahy a nebezpečenstvá. Deti by sa teda mali v rámci svojich možností a pomocou našich preventívnych programov naučiť, ako takýmto nástrahám, nebezpečenstvám predchádzať a nespoliehať sa len na rodičov.

 • Téma 1: „Kto si ja ťa nepoznám ?!“

  Ide o tému kde si deti osvojujú pomocou didaktických hier ako sa správať pri kontakte s cudzou osobou na ulici ale aj doma. Taktiež ako sa nenechať nalákať a nestať obeťou trestnej činnosti.

  Cieľ: Dieťa si utvára postoje a buduje hodnotovú orientáciu v sociálnom prostredí na základe skúsenosti získanej v interakcii s inými ľuďmi.

 • Téma 2: „Aha čo sme našli“

  Ide o tému kde si deti osvojujú pomocou didaktických hier ako sa správať pri kontakte s nebezpečnou vecou nájdenou na zemi. A taktiež bezpečný kontakt so zvieratami.

  Cieľ: Dieťa premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie.

 • Téma 3: „Nebojme sa bubákov“

  Ide o tému kde si deti osvojujú zvládať nástrahy a bezpečné správanie doma ale aj vonku pri hrách.

  Cieľ: Dieťa premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie.

 • Téma 4: „Potvorka závislosť“

  Ide o tému ohľadne návykového správania kde si deti vytvoria predstavu o návykovom správaní vo všeobecnosti.

  Cieľ: Dieťa si vytvorí predstavu o podstate návykového správania. Téma je spätá s preventívnymi faktormi pri predchádzaní možného rizika vzniku závislostí.

 • Téma 5: „Policajt je môj kamarát“

  Téma sa zameriava na rozdelenie polícii ich funkcie a úlohy.

  Cieľ: Dieťa si vytvorí predstavu o práci mestskej polície.

 • Téma 6: „Čo má asi spoločné zebra, kolobežka a semafor?“

  Téma je zameraná na dopravnú výchovu ktorá je zložená z dvoch častí teoretickej a praktickej. Ide o náučný program, ktorý tvorí samostatnú kapitolu počas ktorého si deti taktiež formou zážitkového učenia opakujú a osvojujú základné znalosti chodcov a cyklistov.

  Cieľ: Dieťa získava základné vedomosti, znalosti, zručnosti a návyky sebaochrany v cestnej premávke.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

PROJEKT „ŠIKOVNÍ ŠKOLÁCI I.“

Cieľová skupina: I. stupeň ZŠ

 • Téma 1: „Dopravná výchova“

  Je pokračovanie predškolskej témy dopravnej výchovy. Je zložená z dvoch častí teoretickej a praktickej pre 1. – 2. ročník ZŠ a teoretickej časti 3. – 4. ročník . Ide o náučný program, ktorý tvorí samostatnú kapitolu počas ktorého si deti taktiež formou zážitkového učenia opakujú a osvojujú základné znalosti chodcov a cyklistov.

  Cieľ: Dieťa získava základné vedomosti, znalosti, zručnosti a návyky sebaochrany v cestnej premávke.

 • Téma 2: „Zodpovedný školák“

  Ide o tému, ktorá je spojená z dvoch častí:

  1. Prvá časť je opakovanie tém predškoláka kde si deti opakujú pomocou didaktických hier ako sa správať pri kontakte s cudzou osobou na ulici ale aj doma. Taktiež ako sa nenechať nalákať a nestať obeťou trestnej činnosti, ako sa správať pri kontakte s nebezpečnou vecou nájdenou na zemi.

   Cieľ: Dieťa si utvára postoje a buduje hodnotovú orientáciu v sociálnom prostredí na základe skúsenosti získanej v interakcii s inými ľuďmi, premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie.
  2. Druhá časť je zameraná na látkové závislosti alkohol a cigarety.

   Cieľ: Eliminácia sociálno-patologických javov, dieťa si premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie, dieťaťa dbá o svoje zdravie a vie sa orientovať v danej problematike.
 • Téma 3: „Viem sa brániť“

  Téma sa zaoberá elimináciou sociálno-patologického javu akým je šikanovanie.

  Cieľ: Dieťa premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie, vie sa orientovať v danej problematike.

 • Téma 4: „Policajt je môj kamarát“

  Ide o exkurziu na Mestskej polícii v Pezinku, ktorá je spojená s besedou. Téma sa zameriava na rozdelenie polícii ich funkcie a úlohy.

  Cieľ: deti si vytvoria predstavu o práci mestskej polície.

PROJEKT „ŠIKOVNÍ ŠKOLÁCI II.“

Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ

 • Téma 1: „Látkové, nelátkové závislosti“

  Vznik nelátkových, alebo látkových závislostí predstavuje vážne problémy, ktoré majú v našej spoločnosti neustále narastajúcu tendenciu. Skúsenosti ukazujú, že keby spoločnosť venovala viac pozornosti prevencii, dokázala by predchádzať niektorým negatívnym javom. Najviac ohrozenou skupinou populácie sú deti a mladi ľudia, preto tu hrá dôležitú rolu hlavne preventívna osveta. Mladi ľudia by mali vedieť čo sú drogy, ako vzniká závislosť a aké sú jej príznaky. Bojovať proti závislostiam nie je zbytočné, pretože keby sa zápas proti závislostiam formou výchovy, represie a ďalších opatrení neviedol, počet tragédii by bol oveľa väčší.

  Téma je rozdelená na dve časti (min. 2 vyučovacie hodiny):

  1. Prvá časť sa zaoberá nelátkovými závislosťami, ako napr., závislosť na sektách, poruchy prijímania potravy, online technológiách (televízia, mobilné telefóny, počítačové hry....atď.)
  2. Druhá časť sa zaoberá látkovými závislosťami legálnymi (napr. kofeín, lieky, cigarety, alkohol...atď) a nelegálnymi vo všeobecnosti.

  Cieľ: Eliminácia sociálno-patologických javov, dieťa si premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie, dieťaťa dbá o svoje zdravie a vie sa orientovať v danej problematike

 • Téma 2: „Viem sa brániť“

  Téma sa zaoberá elimináciou sociálno-patologického javu akým je šikanovanie a kyberšikanovanie.

  Cieľ: Dieťa premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie, vie sa orientovať v danej problematike.

 • Téma 3: „Právne povedomie školáka“

  Téma je zameraná na právne povedomie dieťaťa z hľadiska zákonnej a sociálnej normy ide o normy konania a správania sa v spoločnosti. V rámci témy sa deti dozvedia o práci mestskej polície o rozdieloch medzi deviáciou, delikvenciou a závažným sociálno-patologickým javom akým je kriminalita.

  Cieľ: dieťa premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie, dieťa sa vie orientovať v danej problematike.

 • Téma 4: „Medziľudské vzťahy a ľudské práva“(výchovný program)

  Téma jasne opisuje v akej sfére sa budeme pohybovať. Hovoriť o ľudskej dôstojnosti znamená hovoriť o ľudských právach a tie sú pevne spojené so životom každého človeka. Naučme naše deti riešiť konflikty kultivovaným spôsobom. Ide o to ukázať deťom, že problém nie je v tom, ako konflikty vylúčiť zo života, ale ako ich kultivovane a s prehľadom vyriešiť.

  Program je zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa, konkrétne občianske, sociálne a komunikačné kompetencie. Deťom sa snažíme priblížiť základné informácie o úcte, sebaúcte, predsudkoch, nediskriminácii, diskriminácii, xenofóbii, rasizme, aby si uvedomili význam vytvárania kvalitných medziľudských vzťahov, nakoľko je dôležité poukázať na problematiku medziľudských vzťahov a nevedomosť niektorých pojmov v zmysle ľudských práv. Obsah programu tvorí 6 aktivít, sú nastavené tak, aby pomohli deťom lepšie pochopiť problematiku medziľudských vzťahov, základné ľudské práva a nadobudnúť komunikačné zručnosti. Každá aktivita má svoju štruktúru a jej kostru tvorí cieľ, kompetencie, obsahový a výkonný štandard, metódy, pomôcky, motivácia, realizácia, reflexia a pozorovanie.

Ak máte problémovú triedu alebo zlé sociálne vzťahy v triede podľa potreby vieme aktivity prispôsobiť danej problematike v triede.

STREDNÉ ŠKOLY

 • Dopravná výchova.
 • Prevencia nelátkových a látkových závislostí.
 • Prevencia šikanovania a kyberšikanovania.
 • Právne povedomie, medziľudské vzťahy a ľudské práva

SENIORI

PROJEKT „MAŤ POCIT BEZPEČIA“

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť o možnosti ochrany proti najčastejšie sa vyskytujúcemu druhu kriminality, s preventívnymi zásadami bezpečného chovania pri styku s rizikovými skupinami obyvateľov a bezpečnosť pri cestnej premávke. Informovať a poukázať na význam prevencie ako komplex aktivít smerujúcich k predchádzaniu kriminality. Získané znalosti, vedomosti a postoje: Osvojenie si preventívnych princípov ako sa chrániť doma, na ulici a bezpečnosť cestnej premávky. Zoznámenie sa s dôsledkami jednotlivých trestných činností. Poznanie a vypestovanie si návykov ako sa zachovať v určitých krízových situáciách. Zvýšený pocit bezpečia a tým nadobudnutá väčšia sebadôvera.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

 • Náučné programy zamerané na rôzne oblasti prevencie.
 • Poradenská činnosť pre všetky vekové skupiny.
 • Vytváranie spoločných programov s cieľom skvalitňovať život v meste.

INÉ PREVENTÍVNE AKTIVITY

 • Prevenčno-bezpečnostné akcie pre širšiu verejnosť.
 • Športovo-prevenčné akcie pre deti a širšiu verejnosť.
 • Charitatívno-preventívne akcie.
 • Publikačné a osvetové aktivity pre obyvateľov i návštevníkov mesta Pezinok.

Možnosť zaradenia aj iných tém besied - po predchádzajúcej vzájomnej dohode. Pokiaľ nie je uvedené inak, jednotlivé besedy sú vykonávané v rozsahu jednej vyučovacej hodiny t.j. 45 minút pre jednu triedu. V prípade potreby je možné dohodnúť väčší časový rozsah besedy individuálne, prípadne dohodnúť inú vhodnú formu prednášky či besedy.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie k jednotlivým projektom, prednáškam, alebo besedám neváhajte sa nás spýtať.