Dnes je Sobota, 19.9.2020, meniny má Konštantín

Novinky v prevencii

Nové projekty mestskej polície na úseku prevencie

Žijeme vo veľmi razantnej dobe, pričom sa v našich sociokultúrnych podmienkach od každého jedinca očakáva, že bude disponovať vedomosťami, znalosťami, zručnosťami a sociálnymi kompetenciami, ktoré mu umožnia bezproblémové zaradenie sa a uplatnenie v spoločnosti. Sociálne problémy v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie a kvalitnejšie riešiť vzniknuté problémy, ktoré nepriaznivo pôsobia na spoločnosť i samotných jednotlivcov. Skúsenosti ukazujú, že keby spoločnosť venovala viac pozornosti prevencii, dokázala by predchádzať niektorým negatívnym javom. Možnosti pôsobenia v oblasti prevencie sú veľmi široké.

Preto Mestská polícia Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti prevencie prostredníctvom osvety, vzdelávania či výchovy prostredníctvom besied, prednášok, voľno – časových aktivít. V súčasnosti boli preto vytvorené 4 nové projekty s obsiahnutím rôznorodých a hlavne najviac ohrozených vekových kategórii:

Projekt „Veď to už aj škôlkar vie :)“

Je projekt určený pre deti predškolského veku. Projekt je zložený z viacerých samostatných tém a aktivít, ktoré tvoria celok preventívneho programu. Už v tomto veku je dôležité dieťaťu vštepovať, že svoje zdravie si treba chrániť a vážiť, že svet v ktorom žijeme, skrýva aj rôzne nástrahy a nebezpečenstvá. Deti by sa teda mali v rámci svojich možností a pomocou našich preventívnych programov naučiť ako takýmto nástrahám a nebezpečenstvám predchádzať.

Projekty „ Šikovní školáci I.“ a „ Šikovní školáci II“

Sú určené pre žiakov I. stupňa a II. stupňa na základných školách. Projekty sa skladajú sa z viacerých tém a cieľom je hlavne eliminácia sociálno-patologických javov. Deti získajú nové informácie, vybudujú si správny postoj, dokážu premyslene regulovať vlastné konanie a správanie, budú zvládať ochranu vlastného zdravia a vedieť sa orientovať v danej problematike či ohrozujúcich situáciách.

Projekt „ Mať pocit bezpečia“

Je určený pre seniorov. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a možnosti ochrany proti najčastejšie sa vyskytujúcemu druhu kriminality, s preventívnymi zásadami bezpečného správania sa pri kontakte rizikovými skupinami obyvateľov a bezpečnosťou cestnej premávky.

Bližšie informácie ohľadne projektov na emaile: lucia.korytarova@msupezinok.sk

Nové projekty mestskej polície na úseku prevencie