Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

História prevencie

1992- 2000

detail detail detail  

Začiatky preventívneho pôsobenia útvaru mestskej polície v Pezinku siahajú do obdobia zriadenia mestskej polície v Pezinku v roku 1992. V uvedenom období boli preventívne činnosti zamerané predovšetkým na deti resp. žiakov základných škôl. V tomto období vykonávali prevenciu na školách jednotlivý príslušníci MsP, popri výkone služby. Obsah prevencie v tomto období tvorili činnosti zamerané na oboznamovanie detí s činnosťou mestskej polície jej úlohami, povinnosťami, oprávneniami a ukážkami technického vybavenia príslušníkov MsP . Popri tejto činnosti boli žiaci základných škôl oboznamovaní s rôznymi druhmi protispoločenského správania sa a konania, pričom sa pozornosť sústreďovala na činnosti zamerané na predchádzanie tomuto protiprávnemu konaniu. Mestská polícia Pezinok, si čoraz viac začínala uvedomovať dôležitosť prevencie, ako jednu z možností pozitívneho pôsobenia na správanie sa verejnosti. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov v oblasti prevencie kriminality mohli príslušníci mestskej polície efektívne pôsobiť na občanov a najmä na mládež, pričom základom ich práce bolo predovšetkým cielene oslovovať širokú verejnosť prostredníctvom metodicky spracovaných preventívnych programov, ktorých účelom nebola len príprava budúcej generácie na zmeny v kvalite vzťahov medzi občanmi, ale i priamy návod na situácie, ktoré v dnešnej dobe prináša život. Aj pre tieto dôvody sa stala prevencia neodmysliteľnou súčasťou každodennej práce príslušníkov mestskej polície Pezinok .

2001 – 2007

detail detail detail detail detail detail  

V období rokov 2001 - 2007 zostavila mestská polícia v Pezinku tím pracovníkov, ktorí sa popri výkone služby venovali osobitne aj prevencii kriminality. Mestská polícia Pezinok sa v tomto období okrem iných aktivít od školského roku 1999/2000 spolupodieľala na realizácii preventívneho projektu, ktorý prebiehal na celom území Slovenskej republiky pod názvom "Správaj sa normálne!". Tento projekt bol určený pre žiakov 5.ročníkov základných škôl a obsahoval 10 tém, ktoré sa vyučovali v mesiacoch september až jún v priebehu celého školského roka. Mestská polícia tento projekt realizovala na ZŠ Holubyho, Fándlyho, Kupeckého, Orešie a na ŠZŠ Komenského. Nakoľko bol tento projekt pozitívne vnímaný nielen zo strany žiakov, ale čoraz viac oslovoval aj samotných učiteľov a rodičov, mestská polícia Pezinok vypracovala na základe týchto kladných ohlasov svoj vlastný projekt. Projekt bol prezentovaný pod názvom "Tvoj nepriateľ nie som ja, ale kriminalita". Samotný projekt pozostával zo siedmich tém, ktoré boli obsahovo zamerané na predchádzanie páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ako aj na výchovu bezpečného a zodpovedného správania. Jednalo sa o tieto témy:

  • Ochrana osobného bezpečia a majetku
  • Aj policajt môže byť Tvojím priateľom
  • Kriminalita detí a mladistvých
  • Nedajme šancu zlodejom
  • Aj alkohol a tabak ničia Tvoje zdravie
  • Bezpečné bicyklovanie
  • Chodec, ako účastník cestnej premávky

Odrazovým mostíkom pri tvorbe tohto projektu a spracovania tém boli skúsenosti, ktoré policajti nadobudli priamo v uliciach mesta, ako aj pri práci s deťmi na základných školách. Po týchto skúsenostiach si mestská polícia Pezinok začala uvedomovať, že v preventívnych programoch je nutné sa zamerať práve na mladých ľudí a to už v období školského veku. Nakoľko školský vek je obdobie v ktorom sa u detí formujú základy morálneho a právneho vedomia. Prax priamo v uliciach mesta ukázala, že ak sa u detí školského veku bude dávať dôraz na všetky formy spoločenského vedomia, môže mestská polícia aj v budúcnosti pri výchove adolescentov efektívnejšie pôsobiť na výchovu takého správania, ktoré bude v súlade so spoločenským správaním a normami spoločnosti .Cieľovou skupinou ktorá bola týmto projektom oslovená, boli žiaci 6 až 9 ročníkov základných škôl. Túto vekovú kategóriu sa rozhodla mestská polícia osloviť preto, lebo bol u nej predpoklad, že si utvorí svoj vlastný názor na prácu mestskej polície a jej príslušníkov nebudú vnímať a posudzovať len zo sprostredkovaného podania, ktoré bývalo často negatívne.

Cieľom tohto projektu bolo nielen sa pokúsiť spoločnými silami znížiť nárast kriminality a sociálno- patologických javov, ale aj informovať , vzdelávať deti a mládež. Projekt súčasne ponúkal rôzne alternatívy, ako poradiť občanom, dospelým , deťom i mládeži nájsť alternatívne riešenia ich problémov v oblasti ochrany zdravia i majetku.

Ďalším projektom ktorý vyšiel z dielne mestskej polície Pezinok, bolo organizovanie a realizácia preventívno-výchovných táborov v rokoch 2001-2007. Charakteristikou a cieľom tohto ojedinelého projektu bola pozitívne cielená, vzdelávacia a výchovná činnosť, zameraná na občianske sebavedomie dieťaťa, ako nositeľa práva a povinností v slobodnej spoločnosti s akcentom na pestovanie príčin osobne zodpovednosti.

Mestská polícia Pezinok v nadväznosti na realizáciu projektu preventívno – výchovných táborov, ktorých sa zúčastňovali vybraní žiaci 5. ročníkov základných škôl mesta Pezinok, pripravila pre základné školy ďalší projekt, ktorý bol prezentovaný pod názvom Branno – športový deň. Do tohto projektu sa mestská polícia rozhodla v rámci ďalšej vzájomnej spolupráce so základnými školami v Pezinku, aktívne zapojiť žiakov 6 ročníkov a práve takouto formou sa aj naďalej podieľať na ďalšom rozvoji ich osobnosti.

Mesačník PEZINČAN - článok Projekty Mestskej polície v Pezinku zamerané na prevenciu pred kriminalitou detí a mládeže

Príslušníci oddelenia prevencie kriminality MsP Pezinok sa v rokoch 2005-2006 zamerali okrem práce so žiakmi základných škôl, taktiež na deti predškolského veku. Vypracovali projekt pod názvom "Medvedík Brumko", ktorý bol obsahovo zameraný na súčasné problémy detí predškolského veku, ktoré v tom období rezonovali v našej spoločnosti. Projekt bol deťom prezentovaný formou príbehu o neposednom medvedíkovi, ktorý jedného dňa utiekol zo škôlky a putoval ulicami mesta.

Taktiež príslušníci oddelenia prevencie kriminality v tomto období nezabúdali ani na skôr narodených občanov a širokú verejnosť. V oblasti osvety organizovali besedy, prednášky a osobné stretnutia pričom vydávali aj rôzne preventívno-osvetové letáky pre obyvateľov Pezinka. Uvedené prevenčné aktivity oddelenia prevencie kriminality dosahovali v tomto období vyšší štandard, presahujúci priemer medzi ostatnými mestskými políciami na Slovensku.

2007-2012

detail detail detail detail  

V období rokov 2007 – 2012 medzi najvýznamnejšie prevenčné projekty mestskej polície v Pezinku patril projekt „Bezpečný vchod“ – zameraný na bezpečnosť nebytových i bytových priestorov a prevenčný projekt pod názvom „Poznaním k hodnotnému životu“.

Tento projekt bol vybraný do súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality – ECPA / . Oddelenie prevencie kriminality MsP Pezinok organizovalo pre seniorov pravidelnú preventívno-vzdelávaciu činnosť, ktorá bola zavŕšená kurzom sebaobrany. Najčastejšími aktivitami v oblasti prevencie boli najmä prednášky a besedy pre študentskú mládež, prevenčno-bezpečnostné projekty a obdobné aktivity. V roku 2010 sa realizoval "Prvý kurz sebaobrany pre ženy". Pri väčšine preventívnych aktivít sa v tomto období osvedčili aj inovatívne prvky s využitím canisterapie, s použitím špeciálne cvičeného psa na prácu s deťmi a dospelými. V roku 2011 bola činnosť v oblasti prevencie zameraná na preventívne programy ako "Bezpečný vchod", prevencia počítačovej kriminality so zameraním na riziká sociálnych sietí a program "Úcta a sebaúcta“.

V roku 2012 sa úspešne pokračovalo v inovatívnych programoch z roku 2011. Oddelenie prevencie kriminality MsP Pezinok zorganizovalo v roku 2012 III. ročník charitatívnej akcie „Večer bojových umení Mesta Pezinok“ v súvislosti s 20 - tým výročím založenia MsP Pezinok. V mesiaci január 2013 získalo oddelenie prevencie kriminality MsP Pezinok v celoslovenskej súťaži zameranej na prevenciu počítačovej kriminality a zneužívania nových technológii, zlaté ocenenie.

2013 - súčasnosť

Od roku 2013 sa Oddelenie prevencie kriminality MsP Pezinok, zameralo predovšetkým na preventívne pôsobenie na deti a žiakov základných škôl. Realizovalo sa niekoľko vlastných projektov, prednášok a exkurzii so zameraním na široké spektrum tém ako napr. (Dopravná výchova, Bezpečná škola a škôlka, Látkové a nelátkové závislosti, Prevencia šikanovania a domáceho násilia a iné). Na prednáškach sa zúčastňovali aj študenti Trnavskej univerzity v rámci absolvovania hospitačnej a participačnej praxe. Taktiež sa realizujú športovo-náučné aktivity, napr. Deň detí, Detské tábory, pravidelné spoločenské akcie - príchod Mikuláša, poradenská činnosť a besedy nielen pre deti ale aj pre ostatnú verejnosť. V oblasti osvety taktiež vydávame rôzne preventívno-osvetové letáky, ktoré pokrývajú aktuálne problémy obyvateľov Pezinka.

Prevencia - Akcie