Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Akcie 2020

detail detail detail detail detail detail  

Mestská polícia Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti prevencie prostredníctvom osvety, vzdelávania či výchovy prostredníctvom besied, prednášok, voľno – časových aktivít a poradenstva.

V roku 2020 sme mali minimálnu možnosť realizácie prednášok na školách v rámci odd. prevencie kriminality, nakoľko prišla pandémia a školy boli dlhodobo zatvorené.

JANUÁR –FEBRUÁR

 • Prednášková činnosť v Materských školách (téma: Kto si ja ťa nepoznám!) Ide o tému kde si deti osvojujú pomocou didaktických hier ako sa správať pri kontakte s cudzou osobou na ulici ale aj doma. Taktiež ako sa nenechať nalákať a nestať obeťou trestnej činnosti.
 • Prednášková činnosť na Základných školách (téma: Viem sa brániť. Ide o elimináciu sociálnopatologického javu akým je šikanovanie, dieťa premyslene reguluje vlastné, konanie a správanie, vie sa orientovať v danej problematike
 • Prednášková činnosť na Obchodnej akadémii (téma: Látkové a nelátkové závislosti a téma : Šikana-Kyberšikana) v spolupráci OO PZ Mgr. Mišovičovou a UPSVaR Mgr. Polakovičovou

APRÍL – MÁJ

Bola vytvorená „Linka prevencie kriminality“ určená najmä seniorom. Príslušníci Mestskej polície Pezinok, ktorí sa venujú prevencii kriminality, prostredníctvom tejto telefonickej linky poskytovali:

 • seniorom konkrétne rady na zvýšenie ich bezpečnosti či už vo verejnom priestore, pri nakupovaní, alebo v ich domácnosti,
 • informovali seniorov, ako majú postupovať, ak sa ich niekto snaží okradnúť,
 • prijímali konkrétne podnety od seniorov alebo odpovedali na ich konkrétne otázky.

Keďže cieľom tejto aktivity mesta a mestskej polície bolo zamedzenie páchaniu kriminality na senioroch v Pezinku, na túto linku mohli telefonovať aj:

 • rodinní príslušníci, ktorí chceli získať návody, ako inštruovať svojich blízkych z radov seniorov k zvýšeniu ich bezpečnosti,
 • alebo aj obyvatelia Pezinka, ktorí boli svedkami páchania nezákonnej činnosti na senioroch.

JÚL

 • Odborový zväz polície pri OR PZ Pezinok a Senec, Mestská polícia Pezinok a športové centrom eL Academy zorganizovali pre deti od 6 do 12 rokov 2 turnusy výchovno-vzdelávacieho denného letného tábora v Pezinku. Policajného tábora sa zúčastnilo 55 detí z rôzneho sociálneho prostredia. Aktivity s deťmi boli zamerané na prevenciu kriminality, toleranciu, vzájomnú pomoc a spoluprácu.

AUGUST

 • V rámci preventívnych aktivít bola vykonávaná prednášková činnosť pre deti v letných táboroch. Prezentovaná bola hravou formou a zameraná na dopravnú výchovu, prácu mestskej polície ale aj na sociálnopatologické javy akými sú šikanovanie či požívanie alkoholických nápojov a fajčenie.
 • Mestská polícia Pezinok a oddelenie Školstva a sociálnej starostlivosti pod záštitou Mesta Pezinok počas letných prázdnin zrealizovala nový projekt „Prázdninový úsmev“ Projektu sa zúčastnilo 22 detí a určený bol pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od 6 do 15 rokov. Cieľom projektu bolo dať deťom možnosť aj iného pohľadu na prázdniny a predchádzať sociálnopatologickým javom. Deti ktoré vedia plnohodnotne tráviť svoj voľný čas, nemajú záujem o rôzne experimenty a miera závislostného správania je určite nižšia ako u detí ktoré sa nudia....V projekte sa jednalo o 4 samostatné výlety ktoré mali zážitkový charakter formou neformálneho učenia. Počas výletov deti poznávali prírodu a krásu Malých Karpát. Počas výletov mali deti aj rôzne športové a náučné aktivity, hry zamerané na medziľudské vzťahy, spoluprácu, kamarátstvo, sebadôveru a sebaovládanie. Snahou bolo aj pôsobiť na utváranie a upevnenie morálnych a charakterových vlastností detí. A keďže dnešné deti trávia viac času v online svete a je pre nich ťažké nadväzovať kontakt „face tu face“, výlety absolvovali bez mobilných telefónov a iných technológii.

SEPTEMBER – DECEMBER

 • Spustenie projektu „ Mestský policajt v škole“ (Mestská polícia Pezinok sa snaží pomôcť školám pri riešení rôznych konfliktov, súvisiacich aj s nevhodným správaním, agresivitou žiakov, násilím a šikanovaním. Ide o vytvorenie policajných patrol na školách, hlavne počas prestávok, ponímajúc túto aktivitu, ako spôsob primárnej prevencie. Intenzívnou spoluprácou Mestskej polície Pezinok a Pezinských škôl, je hlavne ochrana detí a mládeže pred sociálnopatologickými javmi).
 • 25.novembra Mestská polícia Pezinok v spolupráci s OR PZ Pezinok (skupina prevencie) a UPSVaR (koordinátorkou ochrany detí pred násilím) zapojila do kampane zameranej na problematiku násilia páchaného na ženách v rámci prevencie. Cieľom bolo zvyšovať informovanosť a právne povedomie v tejto oblasti a to oboznámením žien o danom probléme priamo v uliciach Pezinka.
 • V mesiaci december sme opäť zorganizovali Mikulášsku nádielku ktorá bola príjemným spestrením pre deti ZŠ Na Bielenisku, MŠ Holubyho, CMŠ sv. Jozefa, MŠ Za hradbami, Spojenej škole na ul. Komenského.
 • Dňa 18.12.2020 sa Mestská polícia Pezinok zúčastnila jednej krásnej akcie „ Vianočné trhy“ v Domove sociálnych služieb v Pezinku. Mestskí policajti s pomocou sponzorov uvarili pre seniorov vianočnú kapustnicu a odovzdali darčeky.

Ďalšie činnosti:

 • Ako aj po minulé roky bola rodičom ako i študentom k dispozícii bezplatná poradenská a konzultačná činnosť.
 • Taktiež bolo odvysielaných a uverejnených, niekoľko príspevkov v televízii a novinách /TV Pezinok, Pezinsko, Pezinčan /.

Celoročne bola vykonávaná letáková, publikačná a osvetová činnosť:

 • Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bezpečná chôdza, bezpečná jazda na bicykli v rámci celoročných akcii zo zameraním hlavne na seniorov a deti a v nočných hodinách najmä na neosvetlených chodcov a
 • cyklistov.
 • Na úseku ochrany majetku počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých a taktiež v Predvianočnom období.
 • Na úseku povinností majiteľov a chovateľov psov

Počas roka sme aktívne spolupracovali s viacerými subjektmi realizujúcimi prevenciu kriminality:

 • Ministerstvo vnútra odd. prevencie kriminality
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Oddelenie kurately a sociálno-právnej ochrany detí
 • Koordinátori ochrany detí pred násilím Pezinok, Malacky, Trnava
 • CPPPaP
 • Sociálne oddelenie MsÚ Pezinok
 • Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • OR PZ Pezinok
 • OR HaZZ Pezinok

Realizácia na rok 2021 :

 • Protidrogový vlak (Revolution Tain): Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti všetkých škôl a ich učitelia. Ide predovšetkým o deti a mládež vo veku 12 až 17 rokov. Ďalšou cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi a dospievajúcou mládežou vo veku 10 – 17 rokov a zástupcovia verejnosti, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku. Cieľom samotného programu je prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka , na jeho pohľad na legálne, nelegálne drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným možnostiam .