Dnes je Sobota, 10.12.2022, meniny má Radúz

Základné úlohy

§ 3 zákona o obecnej polícii

 1. Obecná polícia
  1. zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
  2. spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
  3. dbá o ochranu životného prostredia v obci,
  4. dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  5. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  6. objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom 4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
   1. z dopravnej značky 6) zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
   2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, 6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
  7. oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
  8. oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
  9. plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
  10. doručuje písomnosti, ak tak určí súd.
 2. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.