Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Všeobecné oprávnenia

Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je oprávnený

 • vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania;
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh;
 • zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa Trestného poriadku;
 • presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou;
 • prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície alebo mesta;
 • zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie;
 • vyzvať osobu, pristihnutú pri spáchaní priestupku, od ktorej je požadované vysvetlenie alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť. Ak táto osoba odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník mestskej polície oprávnený
 • predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti;
 • požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa;
 • vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar mestskej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov;
 • predviesť na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia osobu, ktorá bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar mestskej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné;
 • otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania;
 • po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná alebo môže súvisieť s trestným činom alebo ak ide o hľadanú vec;
 • použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla ak
  • motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava,
  • ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra;
 • použiť krátku guľovú zbraň (zbraň)
  • v prípade nutnej obrany a krajnej núdze,
  • aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo,
 • použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak;
 • použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby
  • zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
  • obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
  • zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
  • zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
  • zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.