Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Oznamy

späť

Mestská polícia Pezinok - Vinobranie 2019

16.10.2019 | 15:31

Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta Pezinok už 28 rok výrazne participuje pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v čase konania oberačkových slávností – Vinobrania. Nejedná sa o kultúrne podujatie malého rozsahu, ale o veľké podujatie, kde konzumácia alkoholu na verejnom priestranstve môže výrazne ovplyvniť stav verejného poriadku v meste. Policajno bezpečnostnú situáciu počas konania Vinobrania nie je možné policajno bezpečnostnými zložkami (mestská polícia a Policajný zbor SR) pôsobiacimi v meste Pezinok podceňovať.

Z uvedených dôvodov sa vykonávajú v rámci oboch poriadkových útvarov príslušné policajno bezpečnostné opatrenia, ktoré by v maximálnej miere eliminovali možnosti narušovania verejného poriadku a zaisťovali bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta Pezinok. S uvedeným sú spojené aj opatrenia v zmysle dostatočného počtu mestských policajtov v hliadkach na zaistenie bezpečnosti samotných príslušníkov mestskej polície, ktorí majú zákonnú povinnosť chrániť verejný poriadok a bezpečnosť občanov.

Jedným z takýchto opatrení, ktoré mestská polícia v mesiaci September v predchádzajúcich rokoch prijala, a v tomto zmysle postupuje aj počas konania Vinobrania 2019 je napríklad aj navýšený, respektíve posilnený počet príslušníkov mestskej polície v pracovných zmenách z dôvodu kvalitného zabezpečenia náročných úloh počas konania Vinobrania 2019. Mestská polícia plnila úlohy na viacerých úsekoch činnosti. Je to predovšetkým nosná činnosť mestskej polície a to usek zabezpečovania verejného poriadku v meste. V tejto oblasti dohliadala na ochranu verejného poriadku. Vykonávala pešiu hliadkovú službu v CMZ, a svojou osobnou fyzickou prítomnosťou na verejných priestranstvách tiež zabezpečovala ochranu majetku, života a zdravia občanov. Ďalej je to úsek bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V tomto zmysle v čase konania Vinobrania mestská polícia vykonávala dohľad nad dodržiavaním z dopravného značenia vyplývajúceho zákazu vjazdu motorových vozidiel do Centrálnej mestskej zóny (CMZ); regulovanie vstupu vozidiel do CMZ (na hlavných vstupoch) podľa podmienok uvedených na povolení.

Mestská polícia vykonala spolu 20 zásahov, kedy bol páchateľ spáchaného deliktu -priestupku doriešený napomenutím alebo pokutou v blokovom konaní. V blokovom konaní bolo prejednaných desať priestupkov. V deviatich prípadoch bol páchateľ priestupku doriešený napomenutím a v jedenom prípade bolo vo veci spáchania priestupku započaté objasňovanie. Čosa týka právnej kvalifikácie spáchaných priestupkov, v 13 prípadoch sa jednalo o priestupky proti verejnému poriadku (vzbudzovanie verejného pohoršenia, porušenie nočného kľudu, neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci a znečistenie verejného priestranstva). V 5 prípadoch sa jednalo o priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu vjazdu vozidla do zóny vyplývajúceho z dopravného značenia. V 1 prípade sa jednalo o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, kedy skutková podstata priestupku spočívala v úmyselnom narušení občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví a inom hrubom správaní a v 1 prípade sa jednalo o priestupok proti majetku, kedy sa páchateľ dopustil deliktu tým, že úmyselne poškodzoval cudziu vec.

Pozitívnou informácoiu je skutočnosť, že počas konania Vinobrania 2019 neboli vykonané mestskou políciou žiadne služobné zákroky. Služobný zákrok sa vykoná vtedy, ak zásah nedocielil želateľný stav, čiže nápravu protiprávneho stavu. Zásahuje sa teda do základných práv a slobôd osôb (obmedzenie osobnej slobody, predvedenie, použitie donucovacích prostriedkov, a i.).

Počas konania Vinobrania 2019 mestská políca prijala spolu 31 telefonických oznamov – podnetov od občanov, ktoré mestská polícia následne preverila a v prípade porušenia zákona vec doriešila. V 2 prípadoch mestská polícia poskytla zranenej osobe prvú pomoc, prípadne zabezpečovala do príchodu Ráchlej zdravotníckej pomoci prvú pomoc zranenej osobe a na útvar Mestskej polície boli nahlásené 4 nezvestné deti. V dvoch prípadoch si zákonní zástupcovia – rodičia, prevzali dieťa na útvare mestskej polície Pezinok.

Na útvar Mestskej polície bolo odovzdaných 12 nálezov a to napríklad : občiansky preukaz; platobná karta; karta poistenca, cestovný preukaz ŽSR, mobilný telefón); peňaženku, kľúče od motorového vozidla, kabelky s dokladmi, evidenčné číslo z vozidla a i. Tieto boli priebežne odovzdané majiteľom alebo v prípade občianskych preukazov prípadne iných úradných dokladov boli tieto odovzdané na OO PZ Pezinok.

Počas konania Vinobrania 2019 bola vo väčšom rozsahu realizovaná spolupráca medzi Obvodným odedelením Policajného zboru Pezinok a Mestskou políciou Pezinok, ako aj ďalšími silami (psovodi, operatívne útvary kriminálnej polície, útvary dopravnej polície) Okresného riaditeľstva PZ SR v Pezinku a silami Krajského riaditeľstav PZ v Bratislave pri zabezpečovaní verejného poriadku v Meste Pezinok. Spoločnými silami a prostriedkami v rámci policajno bezpečnostných opatrení, za použitia hlásnej služby (využívania rádiostanice zapožičanej stálej službe OO PZ Pezinok mestskou políciou) zabezpečovali ochranu spoločenských vzťahov, akými sú životy a zdravie občanov, ochrana majetku a zamedzovali akémukoľvek protiprávnemu konaniu.

V dňoch od 13.09.2019 do 15.09.2019 počas nočných pracovných zmien mestská polícia Pezinok zasahovala vo viacerých prípadoch voči osobám, ktoré narušovali verejný poriadok. V prípade potreby, na požiadanie mestskej polície hliadky OO PZ Pezinok reagovali veľmi pružne a na miesto udalosti sa dostavili v čo najkratšom čase. Výsledkom tejto vzájomnej spolupráce, bolo okamžité obnovenie verejného poriadku a zaistenia bezpečnosti a ako pre obyvateľov mesta Pezinok, tak aj pre obyvateľov z iných miest, ktorí mesto Pezinok navštívili.

späť