Dnes je Sobota, 10.12.2022, meniny má Radúz

História MsP

detail detail detail detail detail detail  

Slovo POLÍCIA pochádza z podôb gréckeho slova POLITIA, čo znamená " verejný poriadok". Základom pojmu polícia je grécke slovo POLYS - v preklade mesto.

Prvá zmienka o vzniku mestských a obecných polícií pochádza už z čias Rakúsko-Uhorska, kde pôsobila ako ozbrojená zložka na udržanie bezpečnosti a ochrany spoločenského poriadku, pričom miestna šľachta ju využívala aj na ochranu svojho majetku.

Tieto zložky okrem administratívnej právomoci mali aj súdnu moc a z toho vyplývajúcu policajnú právomoc. Pôsobili pri obecných alebo mestských notárskych úradoch. Na čele týchto ozbrojených zložiek stál policajný mestský kapitán. Náplňou ich práce bolo napr. :

  • vykonávať dozor nad hostincami
  • vyšetrovať krádeže
  • evidovať cudzincov
  • ubytovať vojsko
  • hlásiť o nákaze dobytka
  • vystaviť potvrdenie o kvalite mlieka
  • vystaviť povolenie tanečných zábav, atď...

V tom čase bol mestský policajt podľa zákona považovaný za osobu, ktorá je vždy v službe, a preto ho musel každý občan bez ohľadu na spoločenské postavenie vždy poslúchnuť !

Prvá zmienka o existencii mestských strážnikov v Pezinku sa datuje k 03.01.1647, čo je písomne doložené slávnostnou prísahou mestského kapitána.

S hliadkami mestských strážnikov sa mohli občania v uliciach mesta Pezinok stretávať až do 01.09.1948. Týmto dňom boli Povereníctvom vnútra obecné a mestské polície zrušené a nahradil ich Zbor Národnej Bezpečnosti.

S nástupom demokracie po roku 1989 sa aj naša spoločnosť začala rýchlo rozvíjať. Súčasne s týmto rozvojom začala aj v našom meste prudko narastať kriminalita a vytváral sa priestor pre páchanie rôznych protispoločenských aktivít. Verejná bezpečnosť ako jediná ozbrojená zložka zabezpečujúca dodržiavanie zákonov na území terajšej Slovenskej republiky nedokázala potlačiť rýchlo šíriacu sa vlnu kriminality. Na základe uvedených skutočností štát poskytol mestám a obciam možnosť nadviazať na tradíciu, opätovným zriadením svojich poriadkových útvarov.

Túto možnosť využilo aj Mesto Pezinok, keď v mesiaci september v roku 1991 zriadilo na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Mestskú políciu. Mestská polícia v Pezinku začala vykonávať svoju činnosť dňa 27.02.1992 ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci, plnení úloh vyplývajúcich z VZN Mesta, z uznesení Mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.V roku 2002 pri príležitosti 10. výročia založenia mestskej polície v Pezinku, boli primátorom Mesta Pezinok Ing.Ivanom PESSLOM ocenení príslušníci MsP, ktorí v Mestskej polícii Pezinok v tom čase pracovali už 10.rokov.