Dnes je Sobota, 10.12.2022, meniny má Radúz

Verejný poriadok

detail detail  


 
 
 
 

Úlohy mestskej polície na úseku ochrany verejného poriadku

Mestská polícia na úseku ochrany verejného priadku najmä:

 • Zabezpečuje verejný poriadok v obci
 • Spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia
 • Spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím
 • Plní úlohy a vykonáva služobné zákroky proti narušiteľom verejného poriadku, a ak bol verejný poriadok porušený alebo ohrozený, robí opatrenia na jeho obnovenie
 • Dbá o ochranu životného prostredia v meste
 • Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
 • Vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
 • Zasiela správnemu orgánu
  • Správy o výsledku objasňovania priestupku, ktorý nebol prejednaný v blokovom konaní.

Mestská polícia objasňuje a prejednáva v blokovom konaní

 • priestupky proti verejnému poriadku,
 • priestupky proti občianskemu spolunažívaniu,
 • priestupky proti majetku,
 • priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou,
 • priestupky spáchané porušením všeobecne záväzného nariadenia obce.

Ďalej mestská polícia objasňuje a prejednáva priestupky spáchané porušením zákona

 • o ochrane nefajčiarov
 • ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 • ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

Mestská polícia je oprávnená za uvedené priestupky

 • uložiť pokutu v blokovom konaní do 33 €